ECBuitenpost

ECB ledenvergaderingenNotulen ALV 2024

Notulen jaarvergadering ECB van 22 april

 1. Opening. De voorzitter, André van der Laaken, opent om half acht de vergadering met de constatering dat er niet veel aanwezigen zijn: 22. Afwezig met kennisgeving: 8
 2. Notulen jaarvergadering 2023: goedgekeurd en geen vragen.
 3. Jaarverslag 2023: geen vragen.
 4. Stand van zaken Postcoderoosproject Dak Veenstra: de penningmeester, Cor Giezen, laat zien hoe de opbrengst in Kwh en euro het afgelopen jaar was. Vergeleken met het vorige jaar is de geldelijke opbrengst lager. Dat komt door de indexering van de energiemarkt, waardoor de prijs per Kwh € 0,049 blijft.
 5. Cor presenteert de cijfers van het PCR-project (zonnedak Veenstra), van het SCE-project (zonnedak Veenklooster)de ECB en van het gebiedsfonds. We staan er gunstig voor. De penningmeester merkt wel op dat de belangrijkste inkomsten voor de coöperatie de leden zijn die energie afnemen van Energie VanOns (EVO). Deze leverancier is eigenlijke in bezit van alle leden van de energiecoöperaties in het Noorden en heeft geen winstoogmerk. Een overstap van onze leden naar EVO is dus welkom.
 6. Er is een vraag uit de zaal waarom ECB niet bankiert bij ASN of Triodos. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dat in het begin wel geprobeerd heeft, maar dat deze banken alleen privé-personen accepteren.
 7. Verslag Kascommissie: Sietze Weijer en Rob Neef hebben de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. Onder applaus wordt de penningmeester décharge verleend. Benoeming nieuwe leden van de kascommissie: Rob Neef en Jack Hoving.
 8. Informatie gebiedsfonds door bestuurslid Sean Thompson. Hij vertelt dat door een grote bijdrage uit de Sinnegreide er een flinke donatie aan de VV Buitenpost gedaan kon worden. Ook onder meer it Koartling en de BUMO hebben een leuke bijdrage uit het fonds gekregen voor verduurzaming. Verenigingen kunnen via de website van de coöperatie een aanvraag doen.
 9. Bestuursverkiezing: aftredend Marianne Rigter. Onder dank voor haar inzet wordt een mooie bos bloemen overhandigd. Er is nog geen opvolging gevonden en er wordt een klemmend beroep op de aanwezigen gedaan om zich aan te melden als lid van het bestuur. Dat hoeft niet persé een secretaris te zijn.
 10. Stand van zaken SCE-project Zonnedak Veenklooster. Goed nieuws: de start is morgen, dus 23 april. Zo kunnen we net voor de goede maanden al opbrengst verwachten. Het is een lange weg geweest met tegenvallers, maar binnenkort zal de feestelijke opening zijn.
 11. Plannen voor komend jaar. Er zijn twee ideeën: wij hebben ons aangemeld als Initiatief en excursies.
  Sean legt het Initiatief uit. Het Initiatief is een provinciaal project om de energietransitie te bevorderen. Opleidingen voor een energiecoach, energieadviseur en waterzijdig inregelen van de CV kunnen wij gratis aanbieden. Daar tegenover staat dat de opgeleiden een aantal bezoeken aan woningen brengen, waarbij ook nog een pakket met isolatiemateriaal kan worden overhandigd. Ook is het de bedoeling om per buurt gezamenlijke isolatiemaatregelen te treffen, waardoor kortingen kunnen worden bedongen. De coöperatie krijgt hiervoor een vergoeding en begeleiding.
  We zoeken vrijwilligers die een opleiding willen volgen en deelnemen aan het Initiatief.
  Jan de Vries, die zo succesvol de excursie naar Saerbeck organiseerde, heeft een aantal mogelijkheden voor excursies onderzocht. Remeha, Liander, Engie en EAZWind (van de houten windmolens) bieden wel mogelijkheden. Jan deelt een formulier uit waarbij de aanwezigen ook mogelijkheden kunnen opperen. Vanuit de zaal komt al een optie: de wokkel, een kleine windmolen op het dak.
 12. Rondvraag: De vorige keer werd gezegd dat het PCR-project misschien zou worden afgekocht? Jammer genoeg is dat niet het geval, want de PCR is een zeer lastige constructie met veel administratie.

Afscheid Marianne Rigter.

Pauze

Kennismaking energieadviseurs Achtkarspelen.

Projectleider energie- en warmtetransitie Haaije Koenders verontschuldigt Rudmer Sennema, adviseur, wegens ziekte.
Haaije vertelt dat het klimaatakkoord van Parijs in 2021 uitgemond is in de vertaling dat er plannen gemaakt zullen worden voor duurzame warmtealternatieven op gemeenteniveau. Het is de bedoeling dat er dorp- en wijkplannen gemaakt worden, samen met bewoners en vastgoedeigenaren, die technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar zijn. Er is in Achtkarspelen een warmtetransitie-visie opgesteld met als uitgangspunten:

 • Iedereen kan meedoen
 • Haalbaar, ook wat betreft de kosten
  De aanpak per dorp bestaat uit vijf fasen: meedenken, werkgroep vormen, uitvoering, monitoren en evaluatie. Van belang is een goede samenstelling van de meedenkers en de werkgroep, zodat iedereen zich vertegenwoordigd kan voelen. Daarom vraagt hij de medewerking van o.a. ECB en PBB.

Achtkarspelen heeft een energieloket, die kan adviseren, ook financieel, en hulp kan bieden bij de uitvoering. Daarnaast biedt de website Duurzaam bouwloket adviezen over verduurzamen, een helpdesk, subsidiechecker, coach en adviseur. Zowel de gemeente als de provincie biedt mogelijkheden tot subsidie van isolatiemaatregelen. Wat betreft het isoleren van de spouw is er door een rechterlijke uitspraak een duur onderzoek nodig. De gemeente komt hieraan tegemoet door een collectief onderzoek naar soorten en te nemen maatregelen als plaatsen van vleermuiskasten.

Rudmer Sennema is adviseur bij de gemeente Tytjerksteradiel en houdt zich vooral bezig met provinciale uitwisseling van kennis op het terrein van duurzame opwek. Daarnaast ondersteunt hij het Friese Energiehuis met kennis en kant-en klaarplannen zodat een steunpunt is van coöperaties en gemeenten, zodat iedereen niet opnieuw het wiel gaat uitvinden.

Vraag: hoe gaat het met de transitie, zijn er resultaten te melden?
Wat betreft de duurzame opwek – iedere gemeente moet uiteindelijk zoveel duurzame energie opwekken dat het eigen gebruik dekt – dat gaat goed. Wat betreft het verbruik: maar 1- 3% van de woningen in Achtkarspelen is van het gas af. Ook veel oude woningen moeten nog geïsoleerd worden.
Vraag: Inzetten op waterstof omdat de infrastructuur er al ligt? Waterstof is voorlopig nog niet interessant als alternatief voor gas, blijkt uit een pilotproject.
Vraag: het Initiatief van ECB wil inwoners van Buitenpost benaderen waarbij voldoende maatregelen mogelijk zijn. Heeft de gemeente inzicht in bijvoorbeeld de ouderdom van woningen? Ja, zowel in ouderdom als in slecht geïsoleerde woningen. Gemeente en Initiatiefgroep zullen gezamenlijk optrekken bij het begeleiden van mensen in Buitenpost die aan de slag willen met maatregelen.
Vraag: hoe gaan de plannen per dorp er uitzien? Waarschijnlijk is er geen collectieve oplossing. Haaije doet de oproep: graag meedenken via de ECB over aanpak in Buitenpost. Aanmelden via de ECB.
Vraag: denkt men aan een provinciaal eigen energiebedrijf? Nee, dat heeft alleen zin bij een warmtenet. Wel zou men aan kunnen sluiten bij Energie VanOns.

De voorzitter bedankt Haaije en de aanwezigen voor een goede discussie en nodigt iedereen uit voor de nazit.


Notulen van de jaarvergadering ECB op 15 mei 2023

19.30 uur: Opening
25 leden aanwezig: 7 afmeldingen:

 1. Stand van zaken Postcoderoosproject
  Aan de hand van de cijfers legt Cor Giezen, de penningmeester, de resultaten van het project uit. In het begin was het project nauwelijk rendabel. Nu is er, ondanks een grote storing, zoveel winst dat, met goedkeuring van de leden tijdens de vorige ALV, de deelnemers aan het project een vergoeding kregen. Ook is er een reserve voor het nieuwe zonneproject; ook dit met goedkeuring van de leden. De opbrengst per certificaat (bijna gelijk aan een paneel) is € 34,-
 2. Notulen jaarvergadering 2022 (2x).
  Na.v. de notulen van april wordt de vraag gesteld over het regelen van de watertemperatuur bij de CV: dit gaat over het water voor de verwarming, die flink lager gezet moet worden om te bekijken of je een warmtepomp kunt nemen.
  N.a.v de notulen van november komt een vraag over de levensduur van de zonnepanelen. Het SCE-project duurt 15 jaar en de panelen gaan nog zeker 5 jaar mee. Dat is dan in het voordeel van de eigenaar die het dak ter beschikking stelt, antwoordt de voorzitter.
 3. Jaarverslag 2022
  Enkele punten uit het jaarverslag worden toegelicht, onder meer het succesvolle bezoek aan Saerbeck.
 4. Financieel verslag 2022
  Cor legt aan de hand van de cijfers over inkomsten en uitgaven en de balans uit dat de coöperatie er goed voor staat. De kascommissie heeft als suggestie gedaan om een spaarrekening te openen. Cor gaat dit doen.
 5. Verslag Kascommissie.
  Namens de kascommissie meldt Harrie Luiken dat na zorgvuldige controle de boekhouding er pico bello uitziet. Hij stelt voor om de penningmeester décharge te verlenen, wat door de leden met applaus wordt bevestigd. De nieuwe kascoimmissie bestat uit Sietze Weijer en Rob Neef.
 6. Bestuur: aftredend Grietje Riedstra
  André van der Laaken, de voorzitter, prijst Grietje om haar betrokkenheid, ondanks haar drukke baan. We hebben van haar juridische kennis geprofiteerd en mogen daarvoor altijd een beroep op haar doen, heeft Grietje gezegd. Met applaus en bloemen nemen we afscheid van Grietje, die zich sinds 2016 voor de ECB heeft ingezet. Er is gelukkig een vervanger voor Grietje gevonden: Jan de Vries, die ook al actief was door de excursie naar Saerbeck zeer goed te organiseren.
 7. Informatie Gebiedsfonds Sinnegreide.
  In ’22 is er voor twee jaar een klein deel van de winst van de Sinnegreide aan de ECB overgemaakt. Er is een commissie gevormd die het bestuur advissert over te subsidiëren projecten. Namens de ECB is dit Sean Thompson, namens PBB Johan Kootstra en onafhankelijk lid is Johannes Douma. Twee maal per jaar worden de aanvragen bekeken die via de website van ECB kunnen worden ingediend. Vorig jaar is er voor 4 projecten €11.000 besteed. In de Bibu wordt met een foto bekend gemaakt aan welke vereniging subsidie is gegeven. In 2023 zijn er tot nu toe 3 aanvragen ingediend.
 8. Stand van zaken SCE-project
  De subsidie van vorig jaar was te laag en zou dus verlies opleveren. Deze hebben we ingetrokken. De nieuwe subsidie is wel winstgevend, wat André illustreert met een excell, waarin je meteen kunt zien hoe verschillen in rente investering en subsidie uitpakken. Besloten is om van Ecoop/Buurkracht afscheid te nemen. We waren niet echt tevrden over de service en via de site van Hier Opgewekt kunnen we alles zelf regelen. Eén van de leden merkt op dat er problemen zijn met Liander, waarbij je vaak niet kan terugleveren. Een ander lid merkt op dat je de omvormers zo kunt instellen dat ze niet meteen afslaan.
 9. Besluit over het Participatiereglement
  Een besluit kan pas worden genomen als er een informatiedocument is. We gaan eerst de nieuwe SCE-subsidie aan vragen en daarna komt bij de leden een mail met de vraag wie geïnteresseerd is. Minstens 1/3 van de kosten moet eigen geld zijn en met een rentevergoeding van 4%, veel meer dan de banken bieden, zouden we dit met gemak kunnen halen.
  Er volgt een discussie of we de reservering vanuit het PCR-project niet meteen kunnen investeren. Ons kascommssielid, Sietze Weijer stelt dat dit niet goed mogelijk is, uit de stemming in de zaal lijkt dat men hier wel voor voelt. We besluiten om dit digitaal aan de leden voor te leggen, net als het participatiereglement.

Pauze

 1. 20.45 uur: Know how over de spouw

Voorlichting energieadviseur van Achtkarspelen, Jarno Steringa. Jarno stelt zich voor als energieadviseur en –coach van de gemeente Achtkarspelen en hij is ook ZZP-er. Het nut van isoleren is duidelijk: warmteverlies via het dak bedraagt 30%, via de muur 20%, via de vloer 10% en ramen 15%. Enkel glas heeft een van U-waarde(maat voor warmteverlies) van 6, dubbelglas 3 en h++ 1,2. Voor oude woningen is er vacuümglas, waarvan de waarde 0,6 is. Voor alle isolatiemaatregelen gelden vele voorwaarden en ook bij na-isolatie van de spouw moet er goed advies komen over bijvoorbeeld hoe dik de spouwruimte is en of de muren moeten worden geïmpregneerd. Er waren verschillende ervaringen hiermee: sommigen zijn tevreden, een ander had verschillende informatie gekregen en heeft op grond hiervan de ondertekende offerte teruggetrokken. Vooral dakisolatie is nodig: 80% van de daken is slecht of niet geïsoleerd. Als laatste van de powerpointpresentatie, die zeer uitgebreid alle voorwaarden voor na-isolatei lieten zien, kwam Arno met een pleidooi voor natuurlijke materialen: houtvezel, schapenwol, hennep, katoen, kurk, kalkhennep en katoen met kwartszand zijn alternatieven voor de soms schadelijke isolatiematerialen.

 1. Rondvraag: geen
 2. Sluiting en gezellige nazit aan de bar.
  Het is laat geworden, maar toch waren er leden die van de nazit gebruik hebben gemaakt.


Verslag ledenvergadering d.d. 11 april 2022

 1. Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering, speciaal voor de deelnemers aan het postcoderoosproject (PCR) met 28 aanwezigen
 2.  De penningmeester legt aan de hand van grafieken uit hoe de opbrengst van het zonnedak de afgelopen jaren is geweest. In mei 2020 was het project klaar en die maand werd meteen de hoogtste opbrengst gerealiseerd. Uit de jaaropbrengst blijkt dat de geleverde energie hoger is dan begroot, maar de prijs die de PCR hiervoor kreeg was veel lager dan verwacht. Uiteindelijk is er een kleine winst te noteren. Omdat de kosten van het project lager uitvielen, hebben de deelnemers wat van hun inbreng teruggekregen. Het bedrag is afhankelijk van van hoe de deelnemer de certificaten heeft betaald, met of zonder lening.
 3. Na enkele boekhoudkundige vragen wordt dit deel van de vergadering gesloten.

In de koffiepauze komen er veel meer belangstellenden binnen voor de ALV.

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij is blij verrast met de grote opkomst en ook met het feit dat er na twee jaar eindelijk weer een ledenvergadering is.

Er zijn afmeldingen van een zevental leden.

 1. De notulen van de ALV van 2019 worden zonder opmerkingen of vragen goedgekeurd.
 2. Het jaarverslag van de jaren 2019, 2020 en 2021 is aan alle leden toegestuurd. De secretaris benoemt enkele successen, zoals het PCR-project, de website, het huishoudelijk reglement en het gebruik in coronatijd van de beschikbare kennis onder de leden. Dat bleek bij de vraag naar ervaring met de warmtepomp, die naar de leden van de ECB is doorgestuurd en voldoende informatie opleverde: een mooi kennisnetwerk.
 3. Financieel verslag over 2019, 2020, 2021. De penningmeester presenteert de winst- en verliesrekening en de balans. Er is ruim €8000,- in kas. Er zijn geen vragen.
 4. Harrie Luiken brengt namens de kascommissie verslag uit. De boeken zien er goed uit en hij stelt voor om de penningmeester décharge te verlenen. Dit wordt met applaus door de leden bevestigd. De nieuwe kascommissie bestaat uit Harrie Luiken en Sietze Weijer.
 5. Er wordt afscheid genomen van Auke Attema met bloemen en een kort toespraak, waaruit blijkt dat Auke in de IWB (initiatiefgroep voor woningbouw) een nieuwe missie heeft gevonden. Sean Thompson wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid; het bestuur is blij met iemand die zonder aarzelen meteen ja zei op de vraag of hij in het bestuur van ECB wilde.
 6. Het concept-huishoudelijk reglement wordt toegelicht door Grietje Riedstra. Zaken als onkostenvergoeding, privacy van leden, stemrecht en projecten kunnen hierin gemakkelijk worden geregeld en eventueel aangepast. Er zijn geen vragen en dus is het reglement nu definitief.
 7. Het gebiedsfonds Sinnegreide is eindelijk vorig jaar tot stand gekomen. Toen de plannen voor de Sinnegreide ontstonden is vanuit PBB de ECB opgericht om er voor te zorgen dat de bewoners van Buitenpost ook zouden profiteren van dit zonnepark. Er is nu een commissie, bestaande uit een bestuurslid van de ECB (Sean Thompson)  en van PBB (Johan Kootstra) en een onafhankelijk lid (Johannes Douma). Sean vertelt dat er nu aanvragen liggen van it Koartling en de biljartclub. Twee maal per jaar, in mei en december, worden de aanvragen beoordeeld en toegewezen. Een uitgebreide toelichting waaraan aanvragen moeten voldoen, staat op de website van de ECB.
 8. Ideeën voor actie in 2022 zijn voorlichting over zonneboilers, onderzoek naar geothermie voor het dorp, bezoek aan Saerbeck waarvoor de plannen al ontwikkeld zijn. Als rondvraag:  hoe sluiten we aan op de energiestrategie en plannen van de gemeente.
afscheid Auke Attema
 • Voorlichting warmtepompen door Harm Jansen, Friso Steegstra en Albert van Seggeren. Ook nu komen er weer belangstellenden voor dit onderwerp erbij. Niet iedere woning is geschikt voor verwarming met een warmtepomp. Er zijn spelregels: isoleren, ventileren, afgiftesysteem. Isoleren is de eerste stap, maar ventileren is daarna belangrijk vanwege een gezond binnenklimaat. Het type radiatoren of vloerverwarming is ook van belang bij de aanschaf van en warmtepomp. Een hybridesysteem, waarbij de CV voor bijverwarming kan zorgen, spaart 50% van het gasverbruik uit. Van belang is ander gedrag. Er is bijvoorbeeld 500 liter water op voorraad. Ook is het beter om de kamertemperatuur constant te houden. Wil je nagaan of je met alleen een warmtepomp toe kan, dan zou je het tapwater van de CV op 30-40oC moeten zetten en de kamertemperatuur op continu 18-19oC. Vanuit het publiek komt een waarschuwing voor de geluidsoverlast die de warmtepomp kan geven bij een verkeerde installatie. De voorlichters benadrukken een vakkundige installatie: iemand die niet zo maar een warmtepomp plaatst, maar nagaat of dat wel kan en zorgt dat er geen overlast is voor de eigenaar noch de buren.
 • De rondvraag is al geweest en de voorzitter sluit de avond af met een bedankje en bloemen voor de sprekers en een uitnodiging voor de nazit met een drankje. Geschat aantal aanwezigen op ± 60.

Ledenvergadering weer uitgesteld.

Beste leden van de EC Buitenpost,

Helaas gaat de aangekondigde ledenvergadering op 15 november niet door. De belangrijkste reden om deze dit jaar nog te houden, ondanks corona, was dat we jullie toestemming wilden vragen voor een nieuw zonnepanelenproject. Toestemming voor een eventuele lening was nodig, evenals een verklaring van deelnemers die willen investeren. Maar de voorbereidingstijd voor een zorgvuldige uitwerking van dit zogenoemde SCE-project bleek te kort. We kunnen jullie niet iets voorleggen waarvan de risico’s niet uitgewerkt zijn. De verdere agendapunten en de informatie over de warmtepomp kan later ook nog. Het is jammer dat we jullie dit jaar niet meer zullen ontmoeten, maar gezien de toenemende coronabesmettingen is het misschien ook wel verstandig. Volgend jaar in de lente moet het toch echt lukken.

Met vriendelijke groet,

André van der Laaken, voorzitter Marianne Rigter, secretaris


Op maandag 15 november zal, onder voorbehoud van de Coronasituatie, en met het in acht nemen van de nodige maatregelen, de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in zalencentrum “De Point”. We beginnen om 19:00 uur met de deelnemers in het Postcoderoosproject Veenstra. Om 19:45 uur begint de Algemene Ledenvergadering. Er staan een aantal belangrijke onderwerpen op het programma. Vanaf 20:30 zal alles rondom de warmtepomp volop in de belangstelling staan! Hierbij de agenda:

Ledenvergadering April 2021

Ook deze Ledenvergadering kan door de voortdurende Corona maatregelen nog niet plaatsvinden. Zodra we kans zien dit op een acceptabele manier te regelen zal deze alsnog worden georganiseerd.

Ledenvergadering april 2020

De ledenvergadering april 2020 is uitgesteld i.v.m. de geldende Coronabeperkingen.Verslag openbare ledenvergadering d.d. 17 april 2019

Voor de pauze zijn er 33 aanwezigen, na de pauze 41.

Welkom

Voorzitter André van der Laaken heet iedereen welkom. In het kader van de A.V.G.  wijst hij er op dat er foto’s worden gemaakt voor publiciteit. Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar hiertegen. Agenda, notulen en jaar- en financieel verslag zijn per email gestuurd. Twee aanwezigen melden geen verslag van de vorige ledenvergadering te hebben ontvangen. Deze notulen zijn twee keer verstuurd en zijn ook niet als onbestelbaar teruggekomen. Hoe dit kan gebeuren? De secretaris weet het niet.

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Het jaarverslag van 2018 wordt besproken aan de hand van dia’s. Hieronder een korte samenvatting van het jaarverslag.

Het ledental is gegroeid van 54 begin 2018 tot 119 eind van het jaar. Nu zijn er 129 leden. Het aantal overstappers naar Energie VanOns (de coöperatieve energieleverancier van en voor het noorden met 100% groene energie) is van 4 naar 11 gestegen en nu zijn er 13.

Het bestuur wordt voorgesteld. Onze werkzaamheden van het afgelopen jaar zijn onder meer een maandelijkse vergadering, 4 x een ledenvergadering bij Ús Kooperaasje, de Friese coöperatie die alle coöperaties in Fryslân begeleidt. Het honderdste lid is gevierd, er zijn in totaal 62 warmtescans uitgevoerd (in 2018 zijn dit 36). De scans en onze rapporten blijken beter dan de professionele scan die de gemeente zogenaamd goedkoop had aangeboden. Daarnaast proberen we via PR onze bekendheid te vergroten door artikelen in de Bibupost, op facebook, via een website en een nieuwsbrief.

Er zijn twee Buurkrachtprojecten geweest met als resultaat isolatie en zonnepanelen. Verder is het bestuur bezig geweest met de postcoderoos, als uitwerking van de wens van de leden die de ledenvergadering van 2018 hebben bezocht. Na de pauze is het resultaat van deze inspanning aan de orde.

Financieel verslag

De penningmeester licht het financieel verslag van 2018 toe. Er wordt een vraag gesteld naar de bestuurskosten. Waarom worden de reiskosten niet vergoed en hoe zit het met het aantal uren dat het bestuur aan bijvoorbeeld de warmtescan besteed. De reiskostenvergoeding is inderdaad aan de orde geweest en zal in de nabije toekomst wel vastgesteld worden. Wat betreft de uren: het is en blijft vrijwilligerswerk. Een andere vraag betreft de Btw. Als coöperatie zijn wij Btw-plichtig en kunnen betaalde Btw terugvragen.

De kascommissie heeft geen fouten kunnen constateren, zodat het bestuur decharge wordt verleend. De nieuwe kascommissie is benoemd.

Postcoderoosplan Buitenpost

Na de pauze licht Klaas Bijlsma van Ecoop het postcodeproject toe. Maar eerst is er de onthulling dat er een dak gevonden is. Veenstra Reizen heeft hiervoor een voorovereenkomst getekend. Vader en zoon krijgen een bloemetje en applaus.

Het bestuur heeft de werkzaamheden rond het plan uitbesteed aan Ecoop, vanwege alle juridische haken en ogen en het vele administratieve werk dat hieraan verbonden is. Ecoop begeleidt inmiddels 50 projecten en we hebben hiervoor subsidie gekregen. Klaas geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een duidelijk overzicht van wat het plan behelst. Deze presentatie wordt aan alle leden verstuurd. Kort samengevat: iedereen die geen zonnepanelen op eigen dak kan of wil, kan investeren in zonnepanelen op het dak van Veenstra. Met als voordeel teruggave van de energiebelasting. Daarom kun je het beste zoveel certificaten kopen als 90% van je geschatte elektriciteitsgebruik. Je kunt certificaten kopen voor € 99,- of voor € 300,-. Daarmee is de terugverdientijd en de opbrengst per jaar per certificaat verschillend. Bij een investering van € 99,- krijg je ongeveer €14,- per certificaat per jaar terug. Als je € 300,- per certificaat betaalt, is dat €31,50 per jaar. Na 15 jaar is de regeling afgelopen. Klaas benadrukt dat de opbrengst zeker niet te hoog is geschat en dus dat de opbrengst hoger kan uitvallen. Iedereen die binnen het postcodegebied van Buitenpost en aanliggende postcodegebieden woont, kan mee doen. Er zijn vele vragen, die door Klaas kunnen worden beantwoord.

Hoe verder? Ideeën van leden over nieuwe activiteiten voor EC Buitenpost

 • J. de V, die niet aanwezig kon zijn, heeft per mail een suggestie gedaan om met een aantal leden het klimaatakkoord na te pluizen op mogelijkheden en gevolgen voor Buitenposters.
 • B.V. heeft zich verdiept in de (on)mogelijkheden van waterstof en vraagt zich af of we op een volgende bijeenkomst een spreker kunnen uitnodigen. Er zijn al meerdere pilots op dit gebied.
 • Er is een suggestie voor aanschaf van kleine molens, die in Groningen al overal te vinden zijn.
 • Een andere suggestie is de mogelijkheid van wijkwarmte, warmtekracht voor Buitenpost te onderzoeken.
 • Er zijn al energie-neutrale huizen in Buitenpost, we kunnen een excursie organiseren.
 • Kennisverwerving over de voor- en nadelen van de verschillende warmtepompen.
 • Kan Buitenpost als proeftuin fungeren zoals Garyp, bijvoorbeeld met waterstof, gasloos, accu’s e.d.

Rondvraag

 • J. K. merkt op dat het hier toch vooral om idealen gaat en niet alleen om materieel gewin.
 • Er is een vraag naar het aanbod van Buurkrachtkorting. Auke gaat langs.
 • Een tip: er is een nieuwsbrief van Gawalo over de energietransitie. Lezenswaardig.

De voorzitter sluit de vergadering om tien uur. Vele aanwezigen maken gebruik van de mogelijkheid om na te praten.Buurkrachtbijeenkomst 24 mei 2018

Op 24 mei 2018 is de eerste bijeenkomst gehouden van buurtteam Buitenpost-Binnenwest. De Fonteinkerk zat bijna vol met meer dan 80 bewoners van de wijk. De voorzitter van de Energie Coöperatie Buitenpost, André Laaken vertelde de aanwezigen over de activiteiten van de energiecoöperatie. Daarna legde Awizon de mogelijkheid van gezamenlijke inkoop van zonnepanelen uit. Dat heeft geleid tot 13 geïnteresseerden. Bevo is gespecialiseerd in muurisolatie; deze mocht 23 aanvragen ontvangen. Velen melden zich aan als lid, wat leidt tot een groei met 20 leden!

Het buurtteam heeft een eigen website: https://www.buurkracht.nl/buurten/binnenwest-buitenpost

Auke Attema, als voorzitter van het buurtteam, bedankt iedereen voor de belangstelling en hoopt op gezamenlijk succes. In september komt een vervolgactie, kondigt hij alvast aan.Verslag ledenvergadering d.d. 24 april 2018

1 Welkom.

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt het bestuur voor. Er zijn 38 aanwezigen, waarvan 3 niet-lid die zich in de pauze aanmelden. We naderen de 70 leden.

2 Notulen startavond, jaarverslag en financieel verslag.

Op notulen en jaarverslag zijn geen op- of aanmerkingen. De penningmeester licht het financieel verslag toe. De kascommissie doet verslag van de bevindingen en heeft een opmerking over de bankkosten, die naar verhouding hoog zijn. De penningmeester legt uit dat het bestuur hier ook al naar heeft gekeken, maar zal er nog een keer over vergaderen. De kascommissie geeft zijn goedkeuring en met applaus wordt het bestuur decharge verleend. Een nieuwe kascommissie is benoemd. Er zijn opmerkingen over isolatie door SWA en het feit dat er in Stadskanaal sprake was van te veel terug leveren van energie. De woningstichting is al wel actief met isolatiemaatregelen, maar nog lang niet alle woningen zijn geïsoleerd. Voor te veel terug leveren is nog geen oplossing.

3 Warmtescan.

25 leden hebben gebruik gemaakt van het aanbod om een warmtescan te laten maken. Cor G. laat aan de hand van voorbeelden zien hoe dat werkt. Bij de meesten was het volgens verwachting, maar bij sommigen is er nog wel wat te doen. Bij deuren is er vaak tocht, luik in plafond dat niet geïsoleerd blijkt en muren waarvan een gedeelte niet geïsoleerd is. In het najaar kunnen leden weer een scan laten maken. Het huis moet wel goed verwarmd zijn, minstens een uur, anders heeft de scan geen zin.

4 Buurkracht.

De voorzitter maakt excuses dat in de agenda een verkeerde achternaam van de spreekster terecht is gekomen. Hij leidt het thema in met een overzicht van gebruikte energie in Achtkarspelen en de opgaven over 7 jaar. Daaruit blijkt dat besparing zeer belangrijk is. Daarom is de eerste actie van ECBuitenpost Buurkracht geweest. Marjan Faber van Buurkracht vertelt over de stand van zaken bij Buurkracht Binnenwest. Op 24 mei is er een bijeenkomst in de Fonteinkerk voor de buurtbewoners met informatie over mogelijke maatregelen om te besparen op energie. Het blijkt namelijk dat het beter is om het samen te doen: het helpt je over de drempel, het is goedkoper en er worden meer maatregelen genomen. Tot nu toe is er landelijk een reductie van 3.550.342 CO2 gerealiseerd, €1.360.595 besparing met 1042 acties door 11.646 buren.

5 Postcoderoosregeling.

Na de pauze, waarin misschien een nieuw buurtteam in Buitenpost is ontstaan, legt onze penningmeester uit hoe de postcoderoosregeling werkt. Dit is een regeling voor mensen die geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen op eigen dak, maar wel een financieel voordelige bijdrage wil leveren aan de milieudoelstellingen. Je krijgt 15 jaar de energiebelasting terug, per jaar is dat voor een gemiddeld huishouden een besparing van €315,-. Als ondernemer kun je ook nog de BTW terugkrijgen. Er zijn voorwaarden aan verbonden, zoals lid zijn/worden van de ECBuitenpost en overstappen naar NLD, die nu Energie VanOns heet. Als er in Buitenpost een dak wordt gevonden, dan beslaat het postcodegebied 6500 huishoudens. Het zijn de eigen gemeente en de omringende gemeenten die mee kunnen  doen. Een zonnepaneel levert ongeveer 300 Kw, voor een gemiddeld energiegebruik van 3000 Kw per huishouden zijn dus 10 panelen voldoende. Er komt een vraag uit de zaal wat een betere investering is: zelf panelen kopen of meedoen aan de postcoderoos. Dat is niet meteen te zeggen en bijv. afhankelijk van het dak van je huis. Bij meedoen aan de postcoderoos is in ieder geval 15 jaar gegarandeerde korting op de energie. Bij teruglevering is het nog maar de vraag hoe het beleid zich ontwikkelt. De overheid toont zich niet altijd een betrouwbare partner. De leden begroeten de zoektocht naar een dak met applaus; binnenkort weet het bestuur misschien meer over een concrete mogelijkheid.

6 Overstappen naar Energie VanOns met Buitenposter stroom

Ter intro het filmpje van Arjen Lubach over duurzame energie. De voorzitter legt uit dat Solarfields alleen participatie van de inwoners van Achtkarspelen mogelijk maakt via een website zonnepanelendelen.nl. Deze worden wel met korting aangeboden, maar uiteindelijk loop je risico omdat het een achtergestelde lening betreft. Participatie wordt door deskundigen niet aangeraden. Om op een andere manier te kunnen deelnemen, heeft het bestuur van ECBuitenpost een plan van de Friese Energiewerkplaats omarmd. Dit houdt in dat de door de Sinnegreide opgewekte energie naar Energie VanOns gaat. Deze houdt de certificaten van oorsprong, zogenaamde GVO’s, apart beschikbaar voor inwoners van Buitenpost. Voor de afnemer van deze stroom in Buitenpost wordt het juiste aantal GVO’s van de Sinnegreide gebruikt. Zo krijg je dus stroom uit Buitenpost. Dit plan brengt sommigen wat in verwarring: wat is het beste? Ook de nadere uitleg zorgt niet voor de nodige duidelijkheid, dus is de afspraak om de plannen via de mail voor te leggen met de consequenties. Dit zullen wer doen als we wat verder zijn met dit plan.

Voor wie nu al wil overstappen naar Energie VanOns: op de site https://energie.vanons.org kunt u uitrekenen hoe groot het maandbedrag is en overstappen.  

7 Rondvraag en sluiting

Kan de presentatie over de postcoderoosregeling rondgestuurs worden: ja, samen met de notulen.

Waar zijn de jongeren? De voorzitter zegt dat jongeren tegenwoordig heel druk zijn en ook de animo om zich te verenigen is drastisch afgenomen.

Auke Attema van het bestuur doet een oproep aan iedereen om de website van buurkracht Buitenpost/binnenwest te bezoeken en de vragen te beantwoorden: https://www.buurkracht.nl/buurten/binnenwest-buitenpost. Dat is een belangrijke bijdrage voor de buurkrachtavond op 24 mei in de Fonteinkerk.Startavond 10 mei 2017

Energie Coöperatie Buitenpost is van start gegaan met de eerste ledenvergadering. Met een opkomst van ruim 40 (potentiële) leden, was het gezellig druk.

Er was gezorgd voor een boeiend programma. Eerst was er een kort uitleg over de doelstelling van de ECB door de voorzitter André van der Laaken. Voor eenmalig € 10,- ben je lid en kan je meepraten. Het verplicht je tot niets, je bepaalt zelf waar je aan meedoet. Inmiddels gingen al 45 leden je voor.

Daarna was het woord aan Tseard van der Kooi van Trynergie uit de Trynwâlden. Deze energiecoöperatie loopt drie jaar voor op Buitenpost en is een van de meest succesvolle coöperaties in het noorden. Vooral duidelijk werd dat als iedereen enthousiast meedoet je een eind kan komen (www.trynergie.nl).

Vervolgens legde Jornt Elzinga uit wat de voordelen zijn om gas en stroom af te nemen bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Groene energie uit eigen regio. Goed voor de duurzaamheid in de eigen regio en de winsten vloeien niet weg naar de aandeelhouders, maar naar de eigen omgeving. (www.noordelijklokaalduurzaam.nl).

De informatie na de pauze was gereserveerd voor Buurkracht. Dit is het eerste project, waarmee de ECB aan de slag wil. Buurkracht begeleidt energiebesparingsprojecten in de eigen buurt. Besparen is de snelste en de meest voordelige stap die je kan nemen. Spontaan gaven zich al leden op om als aanspreekpunt te fungeren, maar er kunnen nog meer buurten bij.